Dny mladých hasičů

Od roku 2011 pořádáme Dny mladých hasičů. Projekt je založen na konceptu příměstského tábora, kdy účastníci přespávají doma a denně dojíždějí na táborovou základnu. Základna je situována do zahrady v Loretánské ulici, přičemž její základ tvoří soubor velkých vojenských stanů vzor ZS-1 a výcvikový polygon pro mladé hasiče. Pro výcvik na mělké vodě je využívána požární nádrž z období II.světové války, která je situována při zdi s Loretánskou ulicí za kaplí sv.Barbory. Na základně probíhají základní programové bloky – seznámení se s hasebními technikami, hasičské dovednosti, tělesná příprava, pořadová příprava, záchranářské techniky, sebeobrana. Vedení družstev zajišťují členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1, programové bloky jsou připravovány se záchranáři ze spolku Prevence dětem a strážníky Městské policie hl. m. Prahy. Mimo základnu je organizován externí program – seznámení s činností jednotek HZS hl. m. Prahy a s výstavbou mobilní části protipovodňových opatření ve spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy

Obědy jsou zajištěny v jídelně Hradní stráže, pitný režim je zajištěn po celou dobu programu včetně svačin. Kapacita každého turnusu je uvažována pro 55 dětí, které budou rozděleny do 5 družstev podle věku, výkonnosti a tělesné konstituce, aby si každý z účastníků program užil a nestrádal.

Služba bude děti přijímat denně od sedmé ráno v místě konání a v 18hodin si opět lze na tom samém místě dítě převzít. Včasnější vyzvednutí je po dohodě možné, ale uvědomte si, že tak bude narušena ucelenost programu pro účastníka.

Upozorňujeme, že se nejedná o zotavovací akci pro děti dle vyhlášky č. 106/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. a 320/2010 Sb. a na základně nebude organizováno ubytování, k dispozici jsou pro každý případ polní lůžka k odpočinku umístěná ve vojenských stanech vzor ZS-1. Základna je vybavena hygienickým zázemím a tekoucí vodou.

Každý z účastníků bude pojištěn v rozsahu odpovídajícím podmínkám sportovního výkonu v nadstandardní kategorii – jistota je jistota.

Před tím, než se rozhodnete své dítě přihlásit, prosíme, dobře zvažte, zda je nabízený program pro něj vhodný. Při rozdělení do družstev zohledňujeme tělesnou konstituci účastníků, ale zejména se jedná o jejich zájem. Určitě je však nezbytné počítat s tím, že se jedná o program koncipovaný jako příprava na krizové situace a ne kroužek poslechu meditativní hudby. Náš program je sestaven pro děti, které projevují o téma programu zájem a jsou připraveny zvládnout i odpovídající zátěž, rozhodně není koncipován jako babysitting!!!! Na základě zkušeností z minulých ročníků, právě s ohledem na účastníky, kteří se mají zájem programu aktivně účastnit, je stanovena výhrada možnosti ukončit účast takovému účastníkovi, kterého program nezaujme a bude jej narušovat. Takovému účastníkovi se vrátí účastnický poplatek v plné výši.

Programové schéma – plán

Časové dispozice a obsah jednotlivých bloků budou upřesňovány dle aktuální situace

1) pondělí
07.00 hod. příjem účastníků – příchod nejpozději do 08.00 – je nezbytné vystrojit účastníky a provést rozřazení do družstev
09.00 hod. zahájení, základní informace – seznámení se s režimem, rozdělení do družstev
10.00 hod. základní informace o hasičské problematice, úkoly HZS a JSDH – kategorie jednotek, plošné pokrytí, organizace, seznámení s technikou užívanou JSDH Praha 1
13.00 hod. oběd v jídelně HS
14.00 hod. pobyt na základě – základy  hasičských znalostí a technik (hoření, hořlavé materiály, vlivy okolí, základy hašení, hasiva, atd.), překážková dráha
18.00 hod. zakončení dne

2) úterý
07.00 hod. příjem účastníků – příchod nejpozději do 08.45
09.00 hod. nástup, rozcvička, výcvik v hasičských družstvech
10.00 hod. cvičná stavba stěny protipovodňové ochrany hl.m.Prahy, požární nádrž – práce na vodě, hasební techniky, vázání hasičských uzlů
12.30 hod. oběd
13.30 hod. pobyt na základně, hasičská teorie
15.00 hod. hasičská stanice HZS č.9 – Hrad, prohlídka techniky, druhy hasičských vozidel, ochranné hasičské obleky
17.00 hod. návrat na základnu – praktické cvičení, požární útok od čerpadla vodním proudem C
18.00 hod. zakončení dne

3) středa
07.00 hod. příjem účastníků – příchod nejpozději do 08.45
09.00 hod. nástup a rozcvička, základní hasičské techniky, cvičení ve družstvech
10.00 hod. seznámení s činností dalších složek IZS – PČR, ZZS HMP, Městská policie – ukázky techniky, prevence, chování v krizových situacích
13.00 hod. oběd
14.00 hod. záchranáři – poskytování první pomoci, základní záchranářské techniky, první pomoc v terénu
16.00 hod. základy hasičských dovedností, hasicí přístroje, džberovky, cvičení požárního útoku od čerpadla, dopravní vedení B, rozdělovač, útočné proudy 2 x C na cíl v čase
18.00 hod. zakončení dne

4) čtvrtek
07.00 hod. příjem účastníků – příchod nejpozději do 08.45
09.00 hod. nástup a rozcvička, odjezd
10.00 hod. hasičská stanice HZS č.11 – Modřany, ukázky požární techniky, ochranné hasičské oděvy pro použití v zamořeném prostoru a v žáru, dýchací přístroje, návštěva Krajského operačního střediska
13.00 hod. oběd
14.00 hod. seznámení se se záchranářskými technikami – spolek Prevence dětem
16.00 hod. pobyt na základně, nácvik základních hasičských dovedností, seznámení se s vybavením, hasicí přístroje, typy a jejich použití, taktika postupu při hašení požáru, základní pravidla a postupy cvičení hasebních postupů, použití čerpadla požární útok, soutěž na překážkové dráze (jednotlivci a družstva)
18.00 hod. zakončení dne

5) pátek
07.00 hod. příjem účastníků – příchod nejpozději do 08.45
09.00 hod. odjezd ze základny
10.00 hod. stavba protipovodňových zábran v úseku č. 10 – Q50 – Malá Strana, Karlův most – Na náplavce, simulace krizového stavu – povodeň, protipovodňová ochrana, výstavba, typy zábran, stavba a aktivace protipovodňových opatření, krizové řízení
13.00 hod. oběd
14.00 hod. ukázky použití hasicích přístrojů, soutěž v požárním útoku
17.00 hod. vyhodnocení programového bloku
18.00 hod. ukončení programového bloku

V rámci jednotlivých bloků je vhodně zakomponována fyzická a pořadová příprava a samozřejmě výcvik v požární nádrži