Představení jednotky

Představení naší jednotky

Jednotka byla zřízena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 1 dne 6.9.2011 jako organizační složka městské části a je zařazena do plošného pokrytí území hl.m.Prahy v kategorii JPO V.
Dne 29.11.2011 Rada městské části Praha 1 jmenovala Zdeňka Čiháka velitelem jednotky a Filipa Dvořáka zástupcem velitele jednotky. Následně, na základě návrhu velitele jednotky, se členy jednotky stalo dalších 9 hasičů.
Výňatek ze zřizovací listiny: Vymezení účelu a hlavního předmětu činnosti

1.    Jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen „jednotka“) se zřizuje ke dni 11. 9. 2011. Jednotka plní prioritně úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle § 70 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a § 30 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a úkoly v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce se zařazením do požárního poplachového plánu kraje. Organizace a činnost jednotky se řídí zákonem o požární ochraně a souvisejícími předpisy.
2.    Jednotka přednostně plní úkoly na území Městské části Praha 1 a to v rámci dlouhodobého plánu činnosti schváleného starostou Městské části Praha 1 nebo na základě jeho dílčích pokynů.
3.    Mimo území Prahy 1 plní úkoly dle požárního poplachového plánu kraje nebo na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje a to v rozsahu schváleném starostou Městské části Praha 1.